Ropák

anketa o antiekologický čin


verze pro tisk

Dopisy Spolku krušnohorských ropáků

první - druhý - třetí - čtvrtý - pátý - šestý

První dopis Spolku krušnohorských ropáků

Vážení lidé,

nejspíše jste viděli studentským Oscarem oceněný film Jana Svěráka Ropáci. Film přinesl nám, ropákům, bombastickou reklamu , ale dnes se na nás začíná opět zapomínat. Domníváme se, že je to chyba a rozhodli jsme se proto znovu na sebe upozornit.

Ropák bahnomilný (Petroleus mostensis) je zatím světovou raritou, která se vymyká běžným pravidlům, jimž podléhají ostatní organismy. Ropáci však nejsou neúčelnou hříčkou přírody, jak se donedávna možná některým lidem zdálo. Jsou naopak zatím posledním slovem toho, čemu Vy říkáte ŽIVOT.

Vy lidé měníte vše kolem sebe a ničíte tím to, co označujete slovem PŘÍRODA. ŽIVOT však není pouze PŘÍRODA a tak se přizpůsobuje změněným podmínkám. Ubývají-li motýli, brouci, antilopy či stromy, musí být něčím nahrazeny. A prvním krokem je právě Petroleus mostensis. Vznikem kvalitativně nových forem života se utváří to, co by se do Vašeho jazyka dalo přeložit jako PŘÍROPA.

Život je vynalézavý. Nesnese-li PŘÍRODA to, co Vy nazýváte zamořováním či devastací, nedokáže-li se tomu přizpůsobit, pak je nedokonalá a vzniká potřeba ji něčím nahradit. Opuštěná stanoviště osídlí nově vzniklé druhy, které se spřátelí s tím, co je pro Vás cizorodé (radiace, těžké kovy, rozličné chemikálie atd.).

Je úžasné, že si Vy, lidé, začínáte uvědomovat svou nedokonalost. Začínáte chápat, že čas PŘÍRODY končí a že nedokonalé formy života včetně člověka moudrého (Homo sapiens sapiens) budou nahrazeny něčím dokonalejším.

LIDÉ, DÍKY VÁM! Nikdy Vám nezapomeneme, že jste to byli právě Vy, kteří jste pokroku připravili cestu. Slibujeme, že budete v učebnici našich dětí zapsáni zlatým písmem a že vycpané a pečlivě vypreparované kůže posledních lidí vystavíme v našich muzeích vyhubených druhů organismů na nejčestnějších místech.

Slibujeme, že nikdy nebudou zapomenuty Vámi dokonale vykácené lesy a pralesy, řeky bohaté na těžké kovy a další výživné chemikálie, nevyčerpatelné zásobárny radioaktivity z Vašich jaderných elektráren. Nezapomeneme ani na skvělé freony, které konečně proklestily ultrafialovému záření cestu skrz smrtonosné sevření ozónové vrstvy Země.

Mrzí nás, že čím lepší životní prostředí připravujete pro nás, tím hůře se na této planetě žije Vám. Proto patrně nikdy nebudou moci žít na této planetě společně obě naše civilizace. Váš čas se rychle nachyluje a náš se mílovými kroky blíží. Děkujeme proto časopisu Děti Země ALTERNATIVA, že nám umožňuje, abychom Vás dnes oslovili.

S pozdravem Ekologická sekce Spolku krušnohorských ropáků, 1992

Pozn.: Otištěno v květnu 1992 v nultém čísle časopisu Dětí Země ALTERNATIVA pod názvem “Ropáci znovu na scéně”.

« zpět na historii

Druhý dopis Spolku krušnohorských ropáků

Vážení lidé!

Rádi bychom Vám ulehčili těžký úděl zahubit sebe sama, a proto jsme redakci ALTERNATIVY nabídli pravidelný informační servis pro ty, kteří bez ohledu na obtíže připravují tuto pro nás téměř neobyvatelnou planetu do stavu, který bohužel nebude obyvatelný pro Vás.

Bude-li to nutné, hodláme tvrdě pranýřovat ty, kteří krátkozrace brzdí pokrok a marně se snaží zachovat současný stav nebo jej dokonce vracet zpět. Tito ekologové, filozofové či někteří vědci a novináři si zaslouží pouze naše opovržení.

Budeme Vás na této stránce pravidelně informovat o úspěšně pokračující přeměně Země a chceme veřejně chválit ty, kteří tomu nejvíce napomáhají - politiky, průmyslové podniky, podnikatele, ale i drobné pomocníky v naší velké věci.

Vedeni snahou poskytnout maximální publicitu neocenitelným činům těch mnoha, zatím neviditelných, rozhodli jsme se vyhlásit anketu “Ropák roku”. Posílejte nám své tipy. Upozorněte nás na ty, kteří si dle Vašeho mínění zasluhují obzvláštní pozornosti. Již v příštím čísle ALTERNATIVY Vás seznámíme s prvními vážnými kandidáty nominovanými na cenu “Ropák roku 1992”. Na počátek roku příštího pak připravujeme veřejné vyhlášení výsledků a předání cen.

Z materiálů “Spolku krušnohorských ropáků” připravil speciálně pro časopis ALTERNATIVA Miloš W. Mlčoch, 1992

Pozn.: Otištěno v květnu 1992 v nultém čísle časopisu Dětí Země ALTERNATIVA pod názvem “Ropák roku”.

« zpět na historii

Třetí dopis Spolku krušnohorských ropáků

Poselství ropáků všem lidem na Zemi

Vážení lidé,

zhruba před rokem jsme Vás poprvé oslovili a jsme překvapeni, s jakým ohlasem se tento náš počin setkal. Zdá se, že vyhlašování “Ropáka roku” se stane pravidelnou součástí života Vaší zanikající civilizace. Zároveň se domníváme se, že Vaše Komise při volbě Júliusa Bindera Ropákem roku 1992 projevila velký cit pro naši věc.

Velmi tak litujeme toho, že pan Binder není jedním z nás, ale pouhým, i když jistě významným, člověkem. Můžeme Vám jen doporučit, abyste se vážili takových lidí a cenili si jich! Na druhou stranu je škoda, že neprošel návrh na zvolení pana Bindera slovenským prezidentem. I tak se však samostatné Slovensko v ropáckém světě výrazně zviditelnilo a již dnes má rezervovanou stoličku v Organizaci spolků ropáckých (OSR).

Pro budoucí historiky naší mladé civilizace je nesmírně důležité vědět, kdo z Vás napomáhal rozvoji PŘÍROPY v jejích počátcích a proto Vás prosíme: “Pomozte zdokumentovat prvopočátky rozvoje ropácké civilizace! Posílejte informace o tom, kdo, kde a čím posouvá vpřed hranice ropáckých možností!” Díky.

Vybráno z dopisu Miloše W. Mlčocha ze Spolku krušnohorských ropáků, 1993

Pozn.: Otištěno v roce 1993 v čísle 1-2 časopisu Dětí Země ALTERNATIVA.

« zpět na historii

Čtvrtý dopis Spolku krušnohorských ropáků

Atom - co je na tom? Šokující odhalení ropáckých expertů

Když jsme uvažovali nad tím, kolik úsilí Vy lidé věnujete vykutání a úpravě uranu, výrobě palivových článků, výstavbě tzv. jaderných elektráren, zajištění jejich provozu a rozebrání, usoudili jsme, že je vysoce nepravděpodobné, že by hlavním smyslem tohoto usilovného hemžení bylo to, čím si ho sami zdůvodňujete - totiž výroba jakési neviditelné energie, které říkáte elektrická. Tento předpoklad potvrdila analýza našich předních expertů, která dospěla k závěru, že tento obor lidské činnosti má daleko vyšší a smysluplnější cíl. Překvapující však bylo zjištění, které tímto pro lidstvo odhalujeme: Jaderná energetika je vedlejším produktem jiné, daleko efektivnější technologie a její rozvoj je pouze východiskem z nouze!

Podle ujištění ropáckých historiků byli prvními lidmi, kteří alespoň teoreticky rozpracovali hypotézu nevyhnutelného vzniku PŘÍROPY jaderní fyzici. Ti spolu s pokrokovými politiky a důstojníky připravili geniálně jednoduchý a prakticky okamžitý způsob globálního nastolení PŘÍROPY - bombardování Země atomovými zbraněmi.

Nevyzpytatelná lidská mentalita a shoda několika nešťastných náhod sice uskutečnění tohoto radikálního řešení zabránila, ale vynalézavost prvních ropáckých teoretiků neznala mezí. Přeměnili alespoň “pokusnými” jadernými výbuchy některé vytipované lokality téměř dokonalé přírody, které nebyly tak na očích veřejnosti, v líhně ropácké civilizace, čili v téměř dokonalou PŘÍROPU.

Teprve poté prorazila nová strategie - nenápadně rozesít desítky nebo ještě lépe stovky zdrojů radioaktivity pokud možno v nejhustěji obydlených oblastech planety. Tím trojským koněm PŘÍROPY se tak stal atomový průmysl, jehož každý článek kolem sebe nenápadně, ale neodvratně rozsévá radioaktivitu.

Informace poskytl Miloš W. Mlčoch ze Spolku krušnohorských ropáků, 1993

Pozn.: Otištěno v roce 1993 v čísle 1-2 časopisu Dětí Země ALTERNATIVA.

« zpět na historii

Pátý dopis Spolku krušnohorských ropáků

Průvodce inteligentního člověka aneb kterak ropákem se státi:

Nedávný vznik PŘÍROPY, který lze právem považovat za převratnou událost minimálně v dějinách planety Země, se potýká s “dětskými chorobami”, jež jsou způsobeny především neinformovaností členů doposud vládnoucího, avšak již degenerujícího biologického druhu Homo sapiens sapiens. A právě to, že lidé označují sami sebe přívlastkem MOUDRÝ nás přivedlo na myšlenku připravit sérii osvětových článků.

Tyto články jsme se po přezrálé úvaze rozhodli publikovat prostřednictvím Spolku krušnohorských ropáků za laskavé a obětavé pomoci pana Miloše W.Mlčocha na stránkách občasníku Alternativa, neboť předpokládáme, že její čtenáři jsou právě těmi, kdo tak zoufale trvají na zachování přírody a přežití svého vlastního druhu.

Věříme, že naše osvěta tyto konzervativce povznese nad přízemní lpění na primitivním pudu sebezáchovy a vrhne je do víru hromadné sebevraždy ve jménu nastolení nového lepšího světa - světa PŘÍROPY.

Informace poskytl Miloš W.Mlčoch ze Spolku krušnohorských ropáků, 1993

Pozn.: Otištěno v roce 1993 v čísle 1-2 časopisu Dětí Země ALTERNATIVA.

« zpět na historii

Šestý dopis Spolku krušnohorských ropáků

Vážení lidé!

Historici, prognostici a další vědci z ropáckého hnutí poprvé potvrdili, že PŘÍRODA, která je základním předpokladem pro existenci současných forem života na bázi aminokyselin a jejich řetězců, je již lidmi natolik ohrožena, že zákonitě dle přirozeného výběru dochází k její destrukci a zároveň nahrazení vysoce adaptabilní PŘÍROPOU. Biosféru tak postupně nahradí oilsféra.

Tento zcela oduševnělý poznatek, vpravdě prométheovský, je údajně také v souladu s hypotézou J. E. Lovelocka, kterou pracovně nazval Gaia, když tvrdí: “Gaia je složitá entita zahrnující biosféru, atmosféru, oceány a pevniny Země, je to celek tvořící zpětnovazební nebo kybernetický systém, který vyhledává optimální fyzikální a chemické prostředí pro život na této planetě.”

Ano, v zájmu udržení homeostáze Země muselo ke kvalitativně kvantitativnímu rozvoji PŘÍROPY dojít, neboť stav PŘÍRODY je již dnes neudržitelný. Život v podobě PŘÍROPY na Zemi tak nezmizí, ale bude stále existovat. Žel i bez nás.

Informace poskytl Miloš W.Mlčoch ze Spolku krušnohorských ropáků, 1995

« zpět na historii